"

FRANCHISING – Principy budování obchodní sítě

21. 03. 2018 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

RNDr. Jiří Lošťák Ph.D. úspěšně obhájil disertační práci ve franchisngu a stal se doktorem věd. Hlavním cílem dizertační práce  doktora Lošťáka byla identifikace a deskripce principů budování franchisové sítě v podnikatelském a právním prostředí České republiky a navržení koeficientu, který by byl novým nástrojem pro hodnocení úspěšnosti franchisové sítě a současně by byl praktickým nástrojem, který bude prokazatelně užitečný pro franchisora při plánování, řízení a rozvoje franchisové sítě.

V teoretické části bylo využito dostupné tuzemské i zahraniční literatury pro zjištění nejnovějších poznatků v oblasti franchisové teorie, s cílem udělat porovnání s aktuální situací na franchisovém trhu v České republice.

Výsledkem je identifikace a deskripce principů budování franchisové sítě v České republice, rozvržení procesu do jednotlivých fází s upozorněním na legislativní, národní nebo oborové odlišnosti.

Práce zahrnuje návrh obsahu, rozsahu franchisové dokumentace, popisuje know-how franchisora a navrhuje i formu dokumentace – provozní příručku franchisanta. Tato část je zpracována jako originální návrh autora, který vycházel z analýzy realizovaných franchisových projektů v posledních 14ti letech.

Dokumentace, dotazník pro budoucího franchisora, standardní osnova základní analytické studie apod. je součástí know-how autora.

V praktické části bylo využito kvantitativních metod ekonomické analýzy, zejména statistických metod (obecný lineární model, analýza kovariance). Navržený koeficient úspěšnosti franchising CSF byl testován na reálných provozovnách s velmi dobrými výsledky predikce (odchylka predikce od reality nebyla větší než 3 %).

Výsledky a formulace z dizertační práce budou východiskem pro zpracování souborné publikace, která bude charakterizovat obecné principy franchisingu, se zaměřením na vývoj franchisových systémů v České republice, případně v zemích CEE. Bude popisovat charakteristické postupy od přípravy franchisového projektu, vlastní realizaci, přes vyhodnocení pilotních provozů, nábor franchisantů až po mezinárodní expanzi.

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. (*1963) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je  dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLY FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF  Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI